Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

Tradenomiopiskelijat Metropolian Bisnes Intellektuaalit TROMBI ry

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Tradenomiopiskelijat Metropolian Bisnes Intellektuaalit TROMBI ry.

Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Trombi ry - Student Association of Metropolia BBA Students.

Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Trombi. 

 

Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 

 

Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja englanti. Viralliset asiakirjat laaditaan suomeksi.

 

Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan opiskelijayhdistykseksi. 

 

2 § OPISKELIJAYHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

 

Opiskelijayhdistyksen tarkoituksena on:

 

 • jäsenistönsä yhteisten sosiaalisten, henkisten, opiskeluun liittyvien ja ammatillisten etujen valvominen ja yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen

 • toimia jäsentensä etujärjestönä ammattikorkeakoulussa, jossa yhdistys toimii, tradenomiksi opiskeleville opiskelijoille

 • toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja aktivoida jäsenistönsä toimintaa

 • edistää yhteistyötä muiden opiskelijayhdistysten kanssa

 • edistää jäsenistönsä vapaa-ajanviettotoimintaa

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi opiskelijayhdistys voi:

 

 • järjestää kokouksia, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia

 • järjestää erilaisia juhla- ja vapaa-ajan tilaisuuksia

 • tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja opiskelijoita koskevissa kysymyksissä

 • toimia yhteistyössä muiden paikallisten ja valtakunnallisten opiskelijayhdistysten, sekä muiden tradenomien tai tradenomiopiskelijoiden edunvalvontaan liittyvien tahojen kanssa

 • jakaa avustuksia jäsenistölle projekteihin, jotka toteuttavat yhdistyksen tarkoitusta. Avustuksia voidaan jakaa yhdistyksen hallituksen vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistön päätöksellä.

 

Toiminnan tukemiseksi opiskelijayhdistys on oikeutettu:

 

 • ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

 • asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä perimään pääsymaksua juhla- ja huvitilaisuuksista

 • perustamaan rahastoja

 • omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteä ja irtainta omaisuutta

 • sekä harjoittamaan aatteellisen toimintansa rahoittamiseksi sellaista elinkeino- tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy tarkoituksen toteuttamiseen tai, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

 

Yhdistys toimii Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n (jatkossa liitto) jäsenyhdistyksenä.

 


 

3 § JÄSENET

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Metropolia Ammattikorkeakoulussa tradenomi- tai BBA-tutkintoa suorittava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet ja sitoutuu suorittamaan syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus. 

 

Kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannatusjäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus opiskelijayhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta.

 

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa, tai jolle yhdistys haluaa osoittaa erityistä kunnioitustaan. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus opiskelijayhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen on pidettävä kirjaa kannatus- ja kunniajäsenistä.

 


 

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

 

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:n ja 15 §:n mukaisesti.

 

Jäsenen valmistuttua tai keskeytettyä opiskelunsa Metropolia Ammattikorkeakoulussa jäsenyys päättyy ilman erillistä ilmoitusta yhdistykselle. 


 

5 § HALLITUS

 

Opiskelijayhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja neljästä yhdeksään (4-9) muuta jäsentä sekä tarvittaessa enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

Hallituksen jäsenen tulee olla valintahetkellä yhdistyksen varsinainen jäsen.

 

Hallitus toimeenpanee opiskelijayhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa opiskelijayhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa opiskelijayhdistyksen puolesta.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti vaatii.

 

Hallituksen jäsen voi osallistua hallituksen kokoukseen äänivaltaisena myös etäyhteydellä, jos puheenjohtaja myöntää siihen tapauskohtaisesti luvan.

 

Hallituksen järjestäytymiskokous on pidettävä viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä (1/2), puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle syyskokouksen valitsema puheenjohtaja kirjallisesti vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Järjestäytymiskokouksessa hallitus päättää koollekutsumistavastaan.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallituksen jäsenen tulee ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti opiskelijayhdistyksen hallitukselle.

 

Mikäli hallituksen jäsen on toiminut opiskelijayhdistystä vahingoittavalla tavalla, on opiskelijayhdistyksen kokouksella oikeus erottaa jäsen.

 

Opiskelijayhdistyksen kokous voi valita kesken kautta eronneen hallituksen jäsenen tilalle uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja tapahtumavastaava, kaksi aina yhdessä.


 

7 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 

Opiskelijayhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi vähintään kahtakymmentäyhtä (21) vuorokautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on toimitettava tilinpäätös ja lausuntonsa hallitukselle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.


 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Opiskelijayhdistyksellä on vuosittain kevät- ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- toukokuussa, ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Opiskelijayhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Kannattavalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Opiskelijayhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

 

Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli joku kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä vaatii. Henkilövalinnat suoritetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä.

 

Opiskelijayhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • kokouksen avaus

 • valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • hyväksytään kokouksen työjärjestys

 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Opiskelijayhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • kokouksen avaus

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • hyväksytään kokouksen työjärjestys

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli opiskelijayhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyrmäen toimipisteen ilmoitustaululla tai kaikille jäsenille lähetetyllä sähköpostilla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

 

9 § TRADENOMIOPISKELIJALIITON OIKEUDET

 

Tradenomiopiskelijaliitolla on oikeus saada nähtäväkseen opiskelijayhdistyksen tilit.

 

Tradenomiopiskelijaliiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa.

 

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä opiskelijayhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista vain toinen voi olla ylimääräinen kokous. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

Yhdistys lähettää sääntömuutokset Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:lle hyväksyttäväksi.

 

11 § OPISKELIJAYHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös opiskelijayhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joista toinen saa olla ylimääräinen kokous, vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

 

Opiskelijayhdistyksen varat sen purkautuessa on luovutettava Ammattikorkeakoulussa opiskelevien tradenomiopiskelijoiden hyväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla tai Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:lle.


 

Hyväksytty PRH:ssa 18.06.2018

Tradenomiopiskelijat Metropolian Bisnes

Intellektuaalit Trombi ry

 

Metropolia Myyrmäen kampus

Työhuone A128

Leiritie 1,

01600 Vantaa

hallitus@trombiry.fi

Y-tunnus: 2565575-9

 • fb
 • ig
 • linkedin

©Trombi ry 2020